OGÓLNE WARUNKI CZARTERU

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu (OWW) regulują zasady zawierania umów czarteru oferowanego przez SELVECO (SELVECO / Wynajmujący), jej Partnerów i mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez SELVECO.
 2. Ogólne Warunki Wynajmu stanowią integralną część wszystkich umów zawartych przez Najemców i określają wzajemne relacje pomiędzy Wynajmującym i Najemcą.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu mają zastosowanie do umów zawieranych z przedsiębiorcami oraz konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Nawiązanie przez Klienta / Przedsiębiorcę stosunków handlowych w tym zawarcie umowy czarteru z SELVECO oznacza uznanie przez Najemcę niniejszych Ogólne Warunki Wynajmu za wiążące.
 5. Wszystkie dotychczasowe warunki i uzgodnienia podlegają aktualizacji do niniejszych OWW.
 6. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Wynajmu określenia, rozumiane są w sposób następujący:

Ogólne Warunki Wynajmu – OWW – to zbiór ogólnych warunków ustanowionych przez Armatora, z którymi powinien zapoznać się każdy Klient, przed podjęciem decyzji o podpisaniu Umowy o Czarter Jachtu., Dostawca / Wynajmujący – Selveco, PD Rent Boats & More, Partnerzy wymieniani i polecani na stronie przez Dostawcę., Odbiorca / Najemca / Klient / Czarterujący – konsument lub przedsiębiorca działający jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka bądź osoba nie posiadająca osobowości prawnej, Armator – właściciel jachtu i ich Czarterodawca, Cena – cena wynikająca z cennika dostawcy obowiązującego w dniu otrzymania zamówienia przez Dostawcę. Ceny zawarte w cenniku wynajmu są cenami brutto chyba, że określono wyraźnie inaczej, które zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. W przypadku indywidualnego ustalenia ceny, jej wysokość zostanie ustalona w drodze porozumienia zawartego między Dostawca a Odbiorcą, Umowa o Czarter Jachtu – zbiór szczegółowych warunków wynajmu jachtu, w którym zawarte są podstawowe parametry jachtu, opłaty, dane personalne Klienta oraz Armatora. Umowa ta nabiera mocy po podpisaniu przez obie strony. Wymiennie stosowane określenie z „umowa czarterowa”, Rejs ONE WAY – wyrażenie to określa zdanie jachtu w porcie innym niż macierzysty, APA – koszty operacyjne czarteru, takie jak paliwo, jedzenie, napoje, opłaty portowe i doraźne incydenty, które są pokrywane przez Advance Provisioning Allowance (APA), APA wynosi 40% opłaty za czarter. Musi być zapłacona w momencie potwierdzenia i zostanie przekazana kapitanowi, który dopilnuje, żeby jacht był w pełni zatankowany i zaopatrzony, kiedy wejdziesz na pokład. Na koniec rejsu kapitan przedstawi ci pełne rozliczenie. Wszelkie kredyty niewykorzystane na koniec czarteru zostaną ci zwrócone w całości – Z drugiej strony, jeśli w czasie trwania czarteru wydatki przekroczą już wpłaconą kwotę, natychmiast będą potrzebne dodatkowe środki pieniężne. Wszystkie zaległe rachunki za czarter jachtu powinny być uregulowane gotówką lub przelewem bankowym przed ostatecznym zejściem z pokładu.

.

§2 REZERWACJA – WARUNKI PŁATNOŚCI – KAUCJA – OBOWIĄZKI CZARTERUJĄCEGO

 1. Za moment rezerwacji jachtu uznaje się datę wpłaty zadatku na konto wyszczególnione w umowie w wysokości 50% opłaty czarterowej, w terminie 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Dodatkowo obowiązkowo Czarterujący zobowiązany jest do podpisania umowy, której kopię należy wysłać na adres mailowy Armatora. Brak wpłaty powoduje anulowanie rezerwacji z winy Czarterującego.
 2. Pozostałą część czarterujący zobowiązany jest uregulować maksymalnie na 7 dni przed rozpoczęciem czarteru, w przypadku przelewu, lub w dniu odbioru jachtu w formie gotówki.
 3. Przed rozpoczęciem rejsu, Czarterujący zobowiązany jest do wpłaty kaucji w kwocie podanej w umowie czarterowej. Kaucja jest zabezpieczeniem na pokrycie w całości lub w części roszczeń Armatora wynikających z jakichkolwiek strat lub zniszczeń jachtu oraz jego osprzętu lub wyposażenia wynikających z winy Czarterującego. Po zdaniu jachtu i jego weryfikacji przez Armatora, kaucja zostanie zwrócona w całości, jeżeli nie zostaną stwierdzone szkody lub w części pomniejszona o wartość stwierdzonych szkód.
 4. W przypadku złożenia zamówienia w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia czarteru rezerwacja następuje po wpłaceniu całej opłaty czarterowej, za cały okres objęty zamówieniem i po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (rezerwacji) przez Armatora.
 5. Płatności należy kierować na rachunek bankowy Armatora przelewem, podając w tytule przelewu numer umowy, nazwisko Czarterującego, typ jachtu i termin czarteru
 6. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Armatora.
 7. Wszelkie koszty dodatkowe wynikające z użytkowania jachtu ponosi Czarterujący.
 8. Doba czarterowa rozpoczyna się od godz. 8:00 w pierwszym dniu czarteru , a kończy do godz. 18:00 w ostatnim dniu czarteru
 9. Czarterujący zobowiązany jest:
  1. wpłacić opłatę czarterową i kaucję gwarancyjną
  2. dokonać odbioru jachtu od Armatora w dniu rozpoczęcia czarteru, nie później niż do godziny 10:00
  3. przekazać jacht Armatorowi w dniu zakończenia czarteru, nie później niż do godziny 19:00, w stanie niepogorszonym
  4. eksploatować jacht zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dobrej praktyki żeglarskiej.
 10. Po przekazaniu przez Czarterującego Armatorowi jachtu w terminie i w stanie zgodnym z postanowieniami OWW, kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Czarterującemu. W przypadku stwierdzenia szkód, za które odpowiedzialność ponosi Czarterujący, Armator potrąci ich równowartość z kaucji gwarancyjnej. Jeśli wartość szkody przekracza kwotę kaucji, Czarterujący zobowiązany jest wpłacić różnicę w terminie 7 dni od daty zakończenia czarteru. W razie opóźnienia w zapłacie sumy przekraczającej kaucję gwarancyjną, Armator będzie uprawniony do naliczenia ustawowych odsetek, za każdy dzień zwłoki.
 11. Obowiązuje obligatoryjna opłata za sprzątanie jachtu po czarterze. W przypadku przekazanie jachtu bez opróżnionej toalety chemicznej lub morskiej pobierana będzie opłata zgodnie z cennikiem
 12. Czarterujący jest zobowiązany pokryć szkody wynikające z uszkodzeń wyczarterowanego jachtu i jego wyposażenia oraz braków w wyposażeniu powstałych w okresie czarteru. W przypadku uszkodzeń i braków nie uwzględnionych w cenniku, Czarterujący jest zobowiązany pokryć w pełnej wysokości nakłady Armatora poniesione na naprawy i uzupełnienia
 13. W przypadku przekazania przez Czarterującego Armatorowi jachtu w stanie uniemożliwiającym dalszą eksploatację, Czarterujący, obok pokrycia szkód, będzie zobowiązany do pokrycia szkód poniesionych przez Armatora na skutek wyłączenia jachtu z eksploatacji (utracone korzyści) za okres wyłączenia. Wartość szkody zostanie wyliczona wg formuły: Liczba dni pomnożona przez stawki z cennika czarterów obowiązującego w roku 2023.

§3 ODBIÓR JACHTU – ZDANIE JACHTU – ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. Armator jest zobowiązany wydać Czarterującemu jacht sprawny, czysty, sklarowany, w dniu rozpoczęcia czarteru, w stanie gotowym do żeglugi, ze sprawnym silnikiem, oraz dokonać odbioru jachtu od Czarterującego w terminie zakończenia czarteru.
 2. Jacht będzie wydany pełnoletniemu Czarterującemu, który przedstawi dokument tożsamości, dowód wniesienia opłaty czarterowej i patent. Jeżeli Czarterujący nie posiada uprawnień żeglarskich, jacht może zostać wydany pełnoletniej osobie wskazanej przez Czarterującego, posiadającej stosowne uprawnienia. Przejmujący jacht składa pisemne oświadczenie, że będzie spełniał obowiązki prowadzącego jacht, przez cały okres trwania czarteru.
 3. Odbiór i przekazanie jachtu odbywa się w porcie macierzystym lub w innym miejscu, wcześniej ustalonym z Armatorem. Czarterujący przed wypłynięciem poinstruowany zostaje w zakresie obsługi jachtu i jego wyposażenia, szczegółowo opisanego w protokole zdawczo-odbiorczym, podpisywanym przez obie strony. Wszelkie uwagi dotyczące jachtu należy zgłaszać Armatorowi, przed rozpoczęciem rejsu. W sytuacji wyjątkowej spowodowanej niemożliwą do przewidzenia awarią jachtu – Armator zastrzega możliwość zmiany godziny rozpoczęcia czarteru jachtu
 4. W dniu zakończenia rejsu, Czarterujący zobowiązany jest do zdania jachtu z zachowaniem warunków określonych w umowie. Zdanie jachtu odbywa się w porcie macierzystym lub, jeśli została wybrana opcja rejsu ONE WAY, w innym miejscu – wskazanym na umowie czarterowej. Odbiór jachtu przez Armatora, odbywa się w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy. W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż określony w umowie, kaucja ulega potrąceniu, a Czarterujący ma obowiązek dopłacenia, za każdą nowo rozpoczętą dobę czarteru, kwotę zgodną z obowiązującym cennikiem.
 5. Czarterujący zwróci jacht sprawny, czysty, sklarowany upoważnionemu przedstawicielowi Armatora, w terminie zakończenia czarteru, po uprzednim podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu. W przypadku niezgodności stanu jachtu i jego wyposażenia z listą inwentarzową jachtu, niezgodności te będą uwidocznione w protokole zdawczoodbiorczym. Czarterujący nie ponosi odpowiedzialności za widoczne uszkodzenia jachtu i braki w wyposażeniu wymienione w protokole zdawczo-odbiorczym, w dniu wydania jachtu.
 6. Jacht przez cały czas najmu pozostaje własnością Dostawcy.
 7. Odbiorca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru od chwili jego wydania

§4 UBEZPIECZENIE

 1. Każdy jacht czarterowany przez SELVECO i jej Partnerów posiada ubezpieczenie JACHT-CASCO (do wartości jachtu netto), ubezpieczenie OC użytkownika (7.000.000 euro), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (50.000 euro na osobę)
 2. Czarterujący oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia jachtu zgodnie z jego parametrami na wodach objętych czarterem. i posiada wszelkie niezbędne doświadczenie do prowadzenia jachtów. Stosowne uprawnienia czarterujący przedstawi Armatorowi
 3. W przypadku braku uprawnień przez czarterującego, przedstawi on uprawnienia osoby która będzie prowadziła jacht w czasie czarteru i wyrazi pisemną zgodę na charter
 4. Cennik elementów wyposażenia i usług serwisowych do wglądu u Armatora
 5. Czarterujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Armatorowi wszelkich awarii uniemożliwiających żeglugę powstałych w trakcie trwania czarteru. Armator podejmuje decyzję co do sposobu i terminu usunięcia awarii. Awarie powstałe z winy Czarterującego zostaną usunięte na koszt Czarterującego zgodnie z obowiązującym cennikiem wyposażenia i usług serwisowych. Usuwanie awarii przez podmioty trzecie możliwe jest wyłącznie za zgodą i w porozumieniu z Armatorem.
 6. Jacht może być eksploatowany wyłącznie na terenie Polski, i krajów EU po uprzednim uzyskaniu zgody Armatora i nie może być w żaden sposób przemieszczany poza ten akwen.
 7. Czarterujący nie może zawierać dalszych umów czarterowych ani wykorzystywać jachtu do celów zarobkowych, chyba, że postanowienia umowy z Czarterującym dopuszczają taką możliwość.
 8. Czarterujący nie ma prawa holowania innych jednostek ani osób chyba, że holowanie innych jednostek odbywa się wyłącznie w celu niesienia pomocy. Holowanie zawsze odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Czarterującego. Wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia powyższych ograniczeń obciążają w całości Czarterującego.

§5 REZYGNACJA Z CZARTERU, ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Armatorowi przysługuje prawo potrącenia 100% wartości wpłaconej zaliczki, jeśli Czarterujący zrezygnuje z usługi, bez podania ważnej i zrozumiałej dla Armatora przyczyny jego decyzji. Armator każdorazowo dokona potrącenia w przypadku gdy rezygnacja nastąpi w czasie:
  1. Anulowanie rezerwacji następuje w przypadku nie dokonania wpłaty zadatku lub całej opłaty czarterowej w ustalonym terminie.
  2. Wpłacony zadatek w wysokości 50 % opłaty czarterowej, w przypadku rezygnacji z rezerwacji, nie podlega zwrotowi (kara umowna)
  3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, po wpłaceniu całej kwoty opłaty czarterowej, a przed upływem 14 dni od dnia rozpoczęcia czarteru, opłata czarterowa ulega zwrotowi, po potrąceniu 50 % wpłaconej kwoty (kara umowna),
  4. W przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia czarteru, opłata czarterowa nie ulega zwrotowi (kara umowna)
 2. Armator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez czarterującego osobom trzecim a wynikające z jego niewłaściwego i niezgodne z przeznaczeniem użytkowania jachty w tym z prowadzenia jachtu pod wpływem środków niedozwolonych

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Strony będą dążyć do rozstrzygania w drodze porozumienia sporów wynikających bądź pozostających w związku z umowami zawartymi na podstawie niniejszych OWW. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
 2. Do każdej umowy, na mocy której Dostawca dokona sprzedaży jakichkolwiek towarów, znajdują zastosowanie niniejsze OWW, jeżeli Odbiorca w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich poinformowany lub mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią.
 3. W kwestiach nieunormowanych niniejszymi OWW zastosowanie mają przepisy KC i inne bezwzględnie obowiązujące.

Zarząd
Wojkowice, 01 maj, 2023

 

© 2024 Selveco, Wszystkie prawa zastrzeżone