CONDITIONS OF PARTICIPATION

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu (OWW) regulują zasady zawierania umów czarteru oferowanego przez SELVECO (SELVECO / Wynajmujący), jej Partnerów i mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez SELVECO.
 2. Ogólne Warunki Wynajmu stanowią integralną część wszystkich umów zawartych przez Najemców i określają wzajemne relacje pomiędzy Wynajmującym i Najemcą.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu mają zastosowanie do umów zawieranych z przedsiębiorcami oraz konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Nawiązanie przez Klienta / Przedsiębiorcę stosunków handlowych w tym zawarcie umowy czarteru z SELVECO  oznacza uznanie przez Najemcę niniejszych Ogólne Warunki Wynajmu za wiążące.
 5. Wszystkie dotychczasowe warunki i uzgodnienia podlegają aktualizacji do niniejszych OWW.
 6. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Wynajmu określenia, rozumiane są w sposób następujący:

Ogólne Warunki Wynajmu – OWW – to zbiór ogólnych warunków ustanowionych przez Armatora, z którymi powinien zapoznać się każdy Klient, przed podjęciem decyzji o podpisaniu Umowy o Czarter Jachtu., Dostawca / Wynajmujący – Selveco, PD Rent Boats & More, Partnerzy wymieniani i polecani na stronie przez Dostawcę., Odbiorca / Najemca / Klient / Czarterujący – konsument lub przedsiębiorca działający jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka bądź osoba nie posiadająca osobowości prawnej, Armator – właściciel jachtu i ich Czarterodawca, Cena – cena wynikająca z cennika dostawcy obowiązującego w dniu otrzymania zamówienia przez Dostawcę. Ceny zawarte w cenniku wynajmu są cenami brutto chyba, że określono wyraźnie inaczej, które zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. W przypadku indywidualnego ustalenia ceny, jej wysokość zostanie ustalona w drodze porozumienia zawartego między Dostawca a Odbiorcą, Umowa o Czarter Jachtu – zbiór szczegółowych warunków wynajmu jachtu, w którym zawarte są podstawowe parametry jachtu, opłaty, dane personalne Klienta oraz Armatora. Umowa ta nabiera mocy po podpisaniu przez obie strony. Wymiennie stosowane określenie z „umowa czarterowa”, Rejs ONE WAY – wyrażenie to określa zdanie jachtu w porcie innym niż macierzysty, APA – koszty operacyjne czarteru, takie jak paliwo, jedzenie, napoje, opłaty portowe i doraźne incydenty, które są pokrywane przez Advance Provisioning Allowance (APA), APA wynosi 40% opłaty za czarter. Musi być zapłacona w momencie potwierdzenia i zostanie przekazana kapitanowi, który dopilnuje, żeby jacht był w pełni zatankowany i zaopatrzony, kiedy wejdziesz na pokład. Na koniec rejsu kapitan przedstawi ci pełne rozliczenie. Wszelkie kredyty niewykorzystane na koniec czarteru zostaną ci zwrócone w całości – Z drugiej strony, jeśli w czasie trwania czarteru wydatki przekroczą już wpłaconą kwotę, natychmiast będą potrzebne dodatkowe środki pieniężne. Wszystkie zaległe rachunki za czarter jachtu powinny być uregulowane gotówką lub przelewem bankowym przed ostatecznym zejściem z pokładu.

.

§2 REZERWACJA – WARUNKI PŁATNOŚCI – KAUCJA

 1. Za moment rezerwacji jachtu uznaje się datę wpłaty zaliczki na konto wyszczególnione w umowie. Dodatkowo obowiązkowo Czarterujący zobowiązany jest do podpisania umowy, której kopię należy wysłać na adres mailowy Armatora.. 
 2. Czarterujący zobowiązany jest do wpłaty zaliczki, z zachowaniem terminu określonego w umowie czarterowej. Pozostałą część należy uregulować maksymalnie na trzy dni przed rozpoczęciem rejsu, w przypadku przelewu, lub w dniu odbioru jachtu w formie gotówki.
 3. Przed rozpoczęciem rejsu, Czarterujący zobowiązany jest do wpłaty kaucji w kwocie podanej w umowie czarterowej. Kaucja jest zabezpieczeniem na pokrycie w całości lub w części roszczeń Armatora wynikających z jakichkolwiek strat lub zniszczeń jachtu oraz jego osprzętu lub wyposażenia wynikających z winy Czarterującego. Po zdaniu jachtu i jego weryfikacji przez Armatora, kaucja zostanie zwrócona w całości, jeżeli nie zostaną stwierdzone szkody lub w części pomniejszona o wartość stwierdzonych szkód.
 4. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Armatora.
 5. Wszelkie koszty dodatkowe wynikające z użytkowania jachtu ponosi Czarterujący.

§3 WYDANIE JACHTU – ZDANIE JACHTU – ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. Odbiór i przekazanie jachtu odbywa się w porcie macierzystym lub w innym miejscu, wcześniej ustalonym z Armatorem. Czarterujący przed wypłynięciem poinstruowany zostaje w zakresie obsługi jachtu i jego wyposażenia, szczegółowo opisanego w protokole zdawczo-odbiorczym, podpisywanym przez obie strony. Wszelkie uwagi dotyczące jachtu należy zgłaszać Armatorowi, przed rozpoczęciem rejsu. W sytuacji wyjątkowej spowodowanej niemożliwą do przewidzenia awarią jachtu – Armator zastrzega możliwość zmiany godziny rozpoczęcia czarteru jachtu
 2. W dniu zakończenia rejsu, Czarterujący zobowiązany jest do zdania jachtu z zachowaniem warunków określonych w umowie. Zdanie jachtu odbywa się w porcie macierzystym lub, jeśli została wybrana opcja rejsu ONE WAY, w innym miejscu – wskazanym na umowie czarterowej. Odbiór jachtu przez Armatora, odbywa się w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy. W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż określony w umowie, kaucja ulega potrąceniu, a Czarterujący ma obowiązek dopłacenia, za każdą nowo rozpoczętą dobę czarteru, kwotę zgodną z obowiązującym cennikiem.
 3. Jeżeli Czarterujący nie posiada stosownych uprawnień żeglarskich / motorowodnych, jacht może zostać wydany pełnoletniej osobie wskazanej przez Czarterującego, posiadającej stosowne uprawnienia żeglarskie. Przejmujący jacht składa pisemne oświadczenie, że będzie spełniał obowiązki prowadzącego jacht, przez cały okres trwania czarteru
 4. Jacht przez cały czas najmu pozostaje własnością Dostawcy.
 5. Odbiorca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru od chwili jego wydania

§4 UBEZPIECZENIE

 1. Każdy jacht czarterowany przez SELVECO i jej Partnerów posiada ubezpieczenie JACHT-CASCO (do wartości jachtu netto), ubezpieczenie OC użytkownika (7.000.000 euro), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (50.000 euro na osobę)
 2. Czarterujący oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia jachtu zgodnie z jego parametrami na wodach objętych czarterem. i posiada wszelkie niezbędne doświadczenie do prowadzenia jachtów. Stosowne uprawnienia czarterujący przedstawi Armatorowi
 3. W przypadku braku uprawnień przez czarterującego, przedstawi on uprawnienia osoby która będzie prowadziła jacht w czasie czarteru i wyrazi pisemną zgodę na charter

§5 REZYGNACJA Z CZARTERU, ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Armatorowi przysługuje prawo potrącenia 100% wartości wpłaconej zaliczki, jeśli Czarterujący zrezygnuje z usługi, bez podania ważnej i zrozumiałej dla Armatora przyczyny jego decyzji. Armator każdorazowo dokona potrącenia w przypadku gdy rezygnacja nastąpi w czasie krótszym aniżeli 7 dni przed planowanym czarterem.
 2. Armator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez czarterującego osobom trzecim a wynikające z jego niewłaściwego i niezgodne z przeznaczeniem użytkowania jachty w tym z prowadzenia jachtu pod wpływem środków niedozwolonych

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Strony będą dążyć do rozstrzygania w drodze porozumienia sporów wynikających bądź pozostających w związku z umowami zawartymi na podstawie niniejszych OWW. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
 2. Do każdej umowy, na mocy której Dostawca dokona sprzedaży jakichkolwiek towarów, znajdują zastosowanie niniejsze OWW, jeżeli Odbiorca w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich poinformowany lub mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią.
 3. W kwestiach nieunormowanych niniejszymi OWW zastosowanie mają przepisy KC i inne bezwzględnie obowiązujące.

Zarząd
Wojkowice, 01 maj, 2023

© 2024 Selveco, All rights reserved