Zasady użytkowania strony

ZASADY UŻYTKOWANIA STRONY

UWAGA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA DOSTĘPNEGO W WITRYNIE SELVECO.COM

Oprogramowanie udostępniane do pobrania w witrynie SELVECO.COM jest chronione prawem autorskim, przysługującym firmie SELVECO, jej dostawcom i Partnerom. Użytkowanie Oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika (jeśli taka istnieje).

Kopiowanie lub powielanie oprogramowania na inne serwery lub do innych ośrodków w celu dalszego powielania lub ponownego rozpowszechniania jest wyraźnie zabronione za wyjątkiem przypadków kiedy jest wyraźnie dozwolone.

Gwarancja, jeśli zostanie udzielona, na oprogramowanie przysługuje jedynie w zakresie umowy licencyjnej. Z wyjątkiem przypadków ujętych w umowie licencyjnej firma SELVECO. Niniejszym nie udziela żadnych gwarancji ani nie zapewnia spełnienia warunków związanych z oprogramowaniem, w tym dorozumianych gwarancji ani warunków przydatności handlowej użyteczności dla określonych celów, tytułu własności ani nienaruszalności praw autorskich.

UWAGA DOTYCZĄCA DOKUMENTÓW DOSTĘPNYCH W WITRYNIE SELVECO.COM

Zezwolenie na używanie dokumentów (takich jak dokumenty techniczne, informacje prasowe, arkusze danych i listy często zadawanych pytań) z tego serwera w witrynie SELVECO.COM zostanie udzielone pod warunkiem, że

  • poniższa uwaga o prawach autorskich i zezwoleniach pojawi się we wszystkich kopiach,
  • dokumenty z serwera użytkowane będą tylko w celach informacyjnych i niekomercyjnych lub osobistych i nie będą kopiowanie, ogłaszane na żadnym komputerze sieciowym ani rozpowszechniane na żadnym nośniku oraz do dokumentów nie będą wprowadzane żadne zmiany.
  • Użycie dokumentów do innych celów jest wyraźnie zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Osoby naruszające umowę będą ścigane sądownie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Wymienione powyżej dokumenty nie obejmują projektu oraz układu witryny SELVECO.COM oraz wszystkich witryn posiadanych, obsługiwanych, licencjonowanych lub kontrolowanych przez firmę SELVECO. Elementy witryn sieci Web firmy SELVECO są chronione ustawami o ochronie projektów graficznych, znaków towarowych, o nieuczciwej konkurencji i innych, i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w części lub w całości. Żadne logo, grafiki, dźwięki ani ilustracje znajdujące się w witrynach firmy SELVECO nie mogą być kopiowane ani przesyłane bez wyraźnej zgody firmy SELVECO

Firma SELVECO i/lub jej dostawcy nie gwarantują przydatności informacji zawartych w wymienionych dokumentach i towarzyszących im ilustracjach do jakichkolwiek celów. Wszystkie dokumenty tego typu i odpowiednie ilustracje są oferowane bez żadnych gwarancji w stanie „tak jak jest”. Firma SELVECO i/lub jej odpowiedni dostawcy niniejszym nie udzielają żadnych gwarancji ani nie zapewniają spełnienia żadnych warunków dotyczących podanych informacji, w tym dorozumianych gwarancji ani warunków przydatności handlowej użyteczności dla określonych celów, tytułu własności ani nienaruszalności praw autorskich.

W żadnym wypadku firma SELVECO i/lub jej odpowiedni dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, bezpośrednie lub wtórne ani jakiekolwiek inne szkody powstałe na skutek utraty możliwości użytkowania, danych lub zysków spowodowanej działaniem wynikającym z umowy, zaniedbaniem lub innym pośrednim działaniem oraz ze względu na użycie lub zastosowanie informacji dostępnych na tym serwerze.

Dokumenty i towarzyszące im ilustracje, publikowane na tym serwerze, mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Informacje są okresowo aktualizowane. Firma SELVECO i/lub jej odpowiedni dostawcy mogą w dowolnym czasie wprowadzić udoskonalenia i/lub zmiany w opisanych tutaj: produkcie (produktach) i/lub programie (programach).

UWAGA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH W WITRYNIE SELVECO.COM

W żadnym wypadku firma SELVECO i/lub jej odpowiedni dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, bezpośrednie lub wtórne ani jakiekolwiek inne szkody powstałe na skutek utraty możliwości użytkowania, danych lub zysków spowodowanej działaniem wynikającym z umowy, zaniedbaniem lub innym pośrednim działaniem oraz ze względu na użycie lub zastosowanie oprogramowania, dokumentów, przez udostępnienie lub nieudostępnienie usług, albo ze względu na użycie lub zastosowanie informacji dostępnych na tym serwerze.

ŁĄCZA DO WITRYN INNYCH SELVECO

Łącza w tym obszarze umożliwiają opuszczenie witryny firmy SELVECO. Witryny, do których kierują te łącza, nie są kontrolowane przez firmę SELVECO i firma SELVECO nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi łącze, za jakiekolwiek łącze, zawarte w takiej witrynie ani za zmiany i aktualizacje tych witryn.

Firma SELVECO nie ponosi odpowiedzialności za publikowanie w sieci web lub za inne formy transmisji pochodzące z witryny, do której prowadzi dane łącze.

Firma SELVECO oferuje te łącza tylko dla wygody użytkownika, a udostępnienie danego łącza nie jest równoważne z aprobatą zawartości określonej witryny przez firmę SELVECO

Zarząd
Wojkowice, 01 maj, 2023

© 2024 Selveco, Wszystkie prawa zastrzeżone